Stĺpčeky

​Čo nám v ekuméne vzal a dal koronavírus

Za pozoruhodné treba označiť tri pozitívne správy zo sveta ekumenizmu cirkví a cirkevných spoločenstiev v nedávnem čase pred vypuknutím epidémie koronavírusu v európskych krajinách

Vo februári odovzdal apoštolský nuncius v Sofii patriarchovi Bulharskej pravoslávnej cirkvi Neofitovi dar pápeža Františka,  relikvie dvoch svätcov úzko spätých s oblasťou dnešnej Sofie, starobylej Serdiky: ostatky mučeníka sv. Klimenta, štvrtého pápeža, ktorý zomrel vo vyhnanstve na Kryme v roku 99. Tieto ostatky našli a do Ríma priniesli naši vierozvestci svätí  bratia Cyril a Metod.

blank
Foto: tkkbs

V katedrále sv. Petra v Ženeve, ktorú od roku 1535 používajú reformovaní kresťania a kde 23 rokov pôsobil kazateľ Ján Kalvín, sa slávila 29. februára po 485 rokoch svätá omša. Počas svätej omše, za účasti katolíkov a reformovaných kresťanov, sa uskutočnil znak  udeľovania popola. Účastníci ho prijali ako vyjadrenie prosby o odpustenie hriechov proti kresťanskej jednote.

Predseda Konferencie biskupov Nemecka Reinhard Marx a predseda Rady evanjelickej cirkvi v Nemecku Heinrich Bedford – Strohm podali spoločné vyhlásenie k rozsudku Ústavného súdu z 26. februára: odmietli v ňom  otvorenie možnosti komerčného poskytovania pomoci pri samovraždách. Táto možnosť bola v Nemecku od roku 2015 zakázaná.

Z príkazov orgánov verejnej správy európskych krajín a postupne krajín sveta všetky cirkvi a cirkevné spoločenstvá zo solidarity a v prospech ochrany zdravia obyvateľov, najmä tých najviac ohrozených, museli v období pôstnej prípravy na Veľkú noc prestať sláviť verejné bohoslužby za účasti ľudu. Skutočnosť dosiaľ neslýchaná! O to viac, že postupne sa doba zákazu verejných bohoslužieb predlžovala až do obdobia Veľkej noci. Nik by si nevedel predstaviť, že je možné sláviť tajomstvo smrti a vzkriesenia Pána Ježiša v súkromí rodín, v izolácii, prípadne i v režime prísnej karantény. Nová okolnosť sa stala skúškou vernosti, tvorivosti a hľadania náhradných foriem účasti na  liturgických a pastoračných službách. Kongregácia pre kult a disciplínu sviatostí Svätej Stolice poskytla dispozície na slávenie tajomstiev viery Veľkej noci v mimoriadnych podmienkach.

Konferencia  biskupov Slovenska s bolesťou podala 10. marca veriacim túto správu a vyzvala všetkých kňazov, aby informovali veriacich o pripravených náhradných možnostiach na počúvanie  a prežívanie svätých omší  cez Rádio Lumen,  TV Lux či Noe z ČR a z Rádia Vatikán a na  prijímanie sviatosti zmierenia. Pozvali všetkých modliť sa, nestrácať nádej, neprepadať obavám, a s dôverou sa  obracať k Bohu za chorých a tých, ktorí sa o nich starajú, i za všetkých, ktorí slúžia ľuďom v rizikových službách a za to, aby toto nebezpečenstvo bolo čím skôr premožené. Výsledok? Digitálne médiá poskytli naozaj pestrý výber a množstvo ponúk liturgických slávení. Maily, skype, telefóny, zoom, viber  a  iné systémy sprostredkujú náhrady za osobné stretnutia s našimi príbuznými, priateľmi, blízkymi, chorými, osamelými alebo i opustenými.

Čo nám to ako veriacim prinieslo? Objav a prehĺbenie spoločenstva, ktorým je “domáca cirkev”, ďalej nevídanú tvorivosť kňazov, úžasné výkony rádia Lumen, TV Lux a všetkých inštitúcií mediálnej komunikácie. Vynachádzali nové a nové sprostredkovanie liturgických a iných eucharistických slávení. Počúvali sme Božie slovo a povzbudenia z úst veľmi fundovaných a nadšených  kňazov a biskupov. Postupne sa vytvorilo nádherné duchovné spoločenstvo, rodina  poslucháčov Rádia Lumen a TV Lux-u cez ich vysielanie v rôznych formách. Nemožnosť prijímať Krista v Eucharistii nám nahrádza duchovné prijímanie a túžba s oddanou poslušnosťou novej Božej vôli.

Nemožnosť prijímať Krista v Eucharistii nám nahrádza duchovné prijímanie a túžba s oddanou poslušnosťou novej Božej vôli.

V každej vysielanej svätej omši môžeme vykonať úkon viery a túžby po Eucharistii formou duchovného svätého prijímania podľa sv. Alfonza, podľa pápeža Františka, alebo i vlastným spôsobom. Prežívanie duchovných prijímaní aj viac ráz za deň spája človeka s Kristom a mení ho. Otvorené chrámy, pri zachovaní prísnych hygienických pravidiel, hlbšie vnímame ako miesto prebývania živého Boha a spájajú nás do spoločenstva. Tvorivosť kňazov sprostredkúva veriacim dobrodenie sviatostí. Zlo pandémie prináša zomknutie sa veriacich do hlbšej jednoty.

V Evanjelickej cirkvi a.v.  tlačové oddelenie Generálneho biskupského úradu sleduje a zverejňuje dianie v cirkvi. Podľa informácie Mgr. Evy Guldanovej, asistentky generálneho tajomníka Ekumenickej rady cirkví SR, sa “u nás krásne a dojímavo roztrhlo v reakcii na situáciu vrece s akciami, predovšetkým online. Veľmi veľa cirkevných zborov nahráva a vysiela bohoslužby, kázne, zamyslenia, programy pre deti. Okrem toho boli pripravené programy pre domácu pobožnosť v rodinách, ale tiež rôzne aktivity pre deti: kvízy, aplikácia Biblia pre deti, napísané kázne alebo tematické príspevky uložené na webstránke ECAV.

Čo nám to prinieslo? “Ja mám pocit, že toto obdobie, napriek tomu, aké je ťažké a náročné, nás posilňuje, aktivizuje a vedie k tomu, že sa viac staráme o druhých.”

Cirkev bratská. Obraz nám poskytujú manželia Číčelovi, Milan a Božena. Vnímajú s vďačnosťou iniciatívy, ktorých krása spočíva  v spojení kresťanov z rôznych konfesií s cieľom napĺňať potreby odkázaných ľudí. Napríklad  študenti z Gymnázia C.S. Lewisa, ktorého zriaďovateľom je Cirkev bratská, pomáhajú bezdomovcom, predávajúcim Nota bene časopis, lebo sú v súčasnosti bez príjmu. V spolupráci s jedným majiteľom reštauračných prevádzok pre veľké firmy, ktoré sú t.č. zatvorené, pripravujú pre bezdomovcov balíčky suchých obedov.

Kazatelia  Cirkvi bratskej sa prihovárajú výkladom Božieho slova pomocou videonahrávok ako i audio reprodukcie. Pre tých, ktorí nepoužívajú technológie, administrácia zboru posiela poštou prepisy kázni, zborové správy a odkazy na možnosti vypočuť si duchovné posolstvá aj z iných cirkví. Veľmi povzbudivé správy dostávame o tom, ako sa so súčasnými obmedzeniami vyrovnali na našich školách. Duchovná práca v zboroch CB na Slovensku nezastala. Spájame sa v dohodnutom čase na modlitbách v skupinkách alebo celé zbory. Rôzne skupinové práce s deťmi a dorastom, ale i skupiny biblického štúdia sa uskutočňujú pomocou aplikácie Zoom.

Manželia Číčelovi  v ich “domácej cirkvi” si každé ráno čítajú Božie slovo, rozjímajú nad ním a modlia sa. Veľa času venujú štúdiu obľúbených autorov, Anselma Gruena OSB, Richarda Rohra OFM. Vďaka hodnotným duchovným programom z rôznych cirkví  im čas v domácej karanténe rýchlo plynie. Za svoj objav považujú poznatky z knihy priateľa Lacka Lencza, kde naznačuje, že éru súperiacich idealistických kultúr v budúcnosti vystrieda éra integrujúcej kultúry. Doslovne hovoria: “Predpovedaná nová éra nastúpila po druhej svetovej vojne nie iba v ekonomike, technológii alebo v médiách, ale aj v Cirkvi. Integračné sily sa preukázali ústupom napätí medzi  konfesiami, najmä pôsobením pápežov Jána XXIII. a súčasného pápeža Františka. Koronavírusová pandémia akoby tento dejinný proces urýchľovala. Všetci ľudia si uvedomujú, že naše životy nie sú iba v našich rukách, oveľa viac ľudí je otvorených rozmýšľať o otázke smrti a o živote po živote. Do verejného priestoru vstupujú zo svojich obývačiek duchovné osobnosti so slovom nádeje pre všetkých.”

Svetová rada cirkví a regionálnych ekumenických organizácií svoje Spoločné vyhlásenie z 26. marca 2020  “Čas na pastoračné, prorocké a praktické kresťanstvo” uviedla citátom: “Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, …ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil (2 Kor 1,3-4).”

Spája nás snaha chrániť život. Kvôli tejto láske je dôležité a naliehavo potrebné, aby sme prispôsobili formy našich bohoslužieb a spoločenstva potrebám tohto obdobia pandemickej nákazy….

Veríme, že naše malé spoločenstvá pomôžu a prispejú k novej realite– ku globálnemu  spoločenstvu lásky.

Fyzické udržiavanie vzdialenosti neznamená duchovnú izoláciu. Cirkvi na celom svete majú teraz príležitosť prehodnotiť svoju rolu v spoločnosti tým, že budú bezpečným spôsobom slúžiť, pomáhať a starať sa o potreby chudobných, chorých, tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, a starých – všetkých tých, ktorí sú najviac ohrození vírusom.

To, že musíme v mnohých častiach sveta zostať uväznení doma, neznamená – vďaka krstu a začleneniu do jedného tela Kristovho – že nemôžeme zažívať hlbokú duchovnú solidaritu. Pandémia zasiahla všetky regióny našej planéty. Ako globálne spoločenstvo viery však potvrdzujeme, že i uprostred našej zraniteľnosti dôverujeme Bohu, lebo Boh je našou nádejou. Uprostred príbehov utrpenia a tragédií vidíme tiež príbehy jednoduchej dobrotivosti a nesmiernej lásky, príbehy solidarity a šírenia nádeje a pokoja inovatívnymi a prekvapivými spôsobmi.

Uprostred tejto veľmi vážnej  krízy pozdvihujeme naše hlasy v modlitbe za vedúcich predstaviteľov a za vlády na celom svete, a naliehame na nich, aby sa centrom ich záujmu stali prednostne tí, ktorí žijú v chudobe, na okraji spoločnosti a ako utečenci… ľudia bez domova, väzni, tí, ktorí už teraz trpia sociálnou izoláciou. … A modlíme sa tiež za vedúcich predstaviteľov verejného zdravotníctva, aby s Božou pomocou a našou spoluprácou boli schopní zastaviť šírenie vírusu a zabrániť vážnym sociálnym, ekonomickým a enviromentálnym následkom.

Božia láska zahŕňa a objíma všetkých a Boh života je s každým z nás, aj v našom utrpení.

Nasledujú podpisy 9  vedúcich predstaviteľov SRC a regionálnych ekumenických organizácií.

Moskovský arcibiskup Paolo Pezzi si spomína, že keď prišiel po páde komunizmu ako misionár na Sibír, prekvapil ho objav malých rodinných spoločenstiev, ktoré sa v sovietských dobách tajne schádzali alebo sa zatvorili doma a modlili sa. Ich viera nezoslabla, naopak bola silná a hlboká. To nás môže povzbudiť aj dnes žiť vieru v malom spoločenstve. Veríme, že naše malé spoločenstvá pomôžu a prispejú k novej realite– ku globálnemu  spoločenstvu lásky.

Text vznikol v konzultácii s ThDr. Antonom Konečným

https://www.youtube.com/watch?v=G4syz6BwJpE&feature=youtu.be

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

V žiadnom vzťahu nestačí iba opakovať slová lásky

Choď pomáhať utečencom, celá firma stojí za tebou

Dáša Fedorková

Stojí ti to za to?

Katarína Jančišinová

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies