Ekonomika spoločenstva Svet mladých

Pápež pozýva mladých ekonómov a podnikateľov do Assisi hľadať nový ekonomický model

Foto: archív M.Č.

Františkovo pozvanie prijalo vyše 2000 mladých (do 35 rokov) ekonómov, podnikateľov a tých, ktorí sa zasadzujú za pozitívnu zmenu vo svete. Vybraní boli spomedzi 3300 záujemcov zo 115 krajín. Dvaja najmladší účastníci majú 12 rokov. Jeden je zo Slovenska a jeden z Thajska. Stretnutie s názvom Františkova ekonomika sa uskutoční 26. – 28. marca 2020Assisi. Paralelné stretnutie pre starších ekonómov bude vPerugii 27. 29. marca 2020.

Aktualizácia: Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla v dôsledku koronavírusu, bolo stretnutie presunuté na 19. – 21. novembra 2020.

Pápež František kladie mladým do centra pozornosti chudobných a ekonomiku, ktorá smeruje k dobru človeka. Stretnutie má ambíciu zadefinovať nový ekonomický model, ktorý začne meniť zmýšľanie ľudí a odstraňovať chudobu. Do procesu tvorby pozýva mladých, aj keď možno nemajú skúsenosti a ich kompetencie sa nedajú porovnávať s expertmi v oblasti ekonómie či dlhoročnými podnikateľmi. Nopráve mladí sú v očiach pápeža iniciátormi a nositeľmi zmeny, ktorú svet potrebuje.O prípravách tohto stretnutia sme sa rozprávali s ekonómkou Máriou Čalfovou, členkou Medzinárodnej ekonomiky spoločenstva, ktorá je spoluorganizátorom podujatia.

Aký ekonomický model si máme predstaviť pod pojmom Františkova ekonomika?

Tento termín nevyšiel od pápeža. Nie je to jeho tzv. terminus technicus. Je to skôr motto, ktoré sprevádza jeho pontifikát. Niečo, čo ho vystihuje. Predstavuje jeho skutky milosrdenstva, priblíženia sa k chudobným.

Neprestajne hovorí o ľuďoch, ktorí sú na perifériách, vyzdvihuje ich a dáva ich do centra pozornosti. Či už jednotlivcov, skupiny alebo trpiace národy. On ako jezuita si vybral meno František, a to nie náhodne. Inšpiroval ho práve mladík a influencer svojich čias, sv. František Assisi.

Pápež túži, aby sa Cirkev a všetci jej členovia vrátili k prvotnej podstate jej existencie: byť Cirkvou, ktorá má jedno srdce, jednu myseľ a všetko dáva do spoločného. Byť chudobnou z lásky.

Kto teda zadefinoval termín Františkova ekonomika?

Bol to práve koordinátor celosvetovej Ekonomiky spoločenstva Luigino Bruni. Ekonomika spoločenstva je ekonomikou Chiary Lubichovej a vychádza z charizmy jednoty. Meno Chiara si zvolila ako zasvätená osoba, jej civilné meno bolo Silvia. Vybrala si meno podľa sv. Kláry.

Naznačuje to hlboké spojenie medzi charizmou jednoty a františkánskou spiritualitou.

byť Cirkvou, ktorá má jedno srdce, jednu myseľ a všetko dáva do spoločného.

Ekonomika spoločenstva je súčasťou Františkovej ekonomiky, kráčajú ruka v ruke, sú si vzájomne darom.

Františkova ekonomika je myšlienka, istá platforma činností, aktivít, zahŕňa v sebe jednotlivcov, organizácie, spoločenstvá, hnutia, charizmy, ktoré chcú meniť svet k dobrému. Chcú dobro človeka.

Charizmy sú darom nielen pre istú malú skupinu ľudí, ale predovšetkým darom pre ľudstvo. Z každej charizmy vzišli iniciatívy či diela, organizácie, ktoré boli dobrom pre ľudstvo. Vieme, že práve z túžby pomôcť chudobným už sv. František inicioval tzv. monte di pieta (hory milosrdenstva). Tie boli predchodcami požičovní, bánk.

Pápež pozýva mladých, aby zadefinovali nový model ekonomiky. Ide o ambíciu pápeža priniesť nový ekonomický smer?

Nedá sa hovoriť o jednom modeli či predstave, lebo v ekonomike sa nachádza niekoľko globálnych tém, ktoré budú tvoriť aj program samotného stretnutia. Bude sa hovoriť o témach, ako financie, poľnohospodárstvo, správny štýl života, manažment, práca, CO2, biznis a podobne. Jednotlivé témy budú témami workshopov, alebo tzv. villages – čiže dedín, kde sa mladí budú zaoberať danou témou počas troch intenzívnych dní.

Nový je však pohľad, ku ktorému chce pápež mladých pozvať. Chce, aby sa zamysleli nad globálnymi ekonomickými problémami v spojení s určitou hodnotou. Tá na prvý pohľad vytvára isté napätie s témou, no ak sa táto hodnota vsunie a využije v hlavnom probléme, môže napomôcť riešeniu.

Napríklad?

Napríklad jednou z tém, ku ktorej mladých vyzýva, je poľnohospodárstvo a spravodlivosť. Veľkým problémom v poľnohospodárstve je práve nespravodlivosť voči vlastníkom pôd. Ak by však nastúpila do poľnohospodárstva spravodlivosť, ktorá chýba, problémy by sa vyriešili. Je to povedané veľmi zjednodušene, no má to svoje hlboké opodstatnenie.

Alebo biznis a mier. Biznis, a zvlášť medzinárodný, je vo veľkej miere tvorcom konfliktov medzi krajinami. Ak by však do konfliktov krajín vstúpil mier, biznis by mal iný charaktera naopak, ak by sa biznis stal biznisom s ohľadom na dobro človeka, v krajinách by skôr či neskôr nastúpil mier. Inými „dedinami“ budú napríklad: zisk a povolanie; energia a chudoba; manažment a dar; práca a starostlivosť atď.

Prečo pápež pozýva mladých do Assisi a nie do Ríma, či priamo do Vatikánu?

Assisi je mesto a miesto samo osebe veľavravné. Pápež chce mladých priviesť na miesto, kde žil a pôsobil sv. František. Bol mládencom, keď vyvolal revolúciu v celej Cirkvi a neskôr vo svete svojím spôsobom života. Verejne sa vzdal otcovho bohatstva a šiel za vnútorným hlasom, aj keď nevedel kam. Nebál sa povedať ánoa bol blízky všetkým, ktorí boli na pokraji spoločnosti a svojich životných ciest.

Bol nádejou tej doby. Jeho vnútorná sloboda mu umožňovala robiť rozhodnutia, ktoré cítil. Bol lídrom, pretože ním v skutočnosti netúžil byť. Zmenil Cirkev, ale nie preto, že ju chcel zmeniť, ale preto, že si myslel, že má jednoducho opraviť Kostolík sv. Damiána v Assisi, a to je všetko. Deň za dňom šiel za vnútorným hlasom a za hlasom chudobných a biednych. Tak zistil i on, i všetci, že mení dejiny ľudstva. Aj v dnešnej dobe by bol veľkým a skutočným lídrom.

Assisi je tiež miesto, kam 27. októbra 1986 pozval po prvý raz pápež Ján Pavol II. lídrov veľkých náboženstiev a vznikol pakt medzi cirkvami. Odvtedy je to tradíciou Svetových dní modlitieb za pokoj. Čiže určitým spôsobom ide tiež o analogický postup pápeža vo vzťahu k jeho predchodcovi.

Pozval si však aj starších ekonómov a expertov. Prídu i držitelia Nobelovej ceny za ekonómiu...

No nie preto, aby rečnili, ale aby počúvali mladých. Aby sa ich mladí pýtali. A oni sa mohli pýtať mladých, ako vidia veci. Aby pochopili, čo ešte môžu urobiť. Nechcel sa zamerať na teoretizovanie s tými, ktorí momentálne hýbu svetom.

Pre pápeža a jeho pontifikát sú dôležití chudobní a mladí. Tieto dve jeho srdcové témy sa stretnú práve v Assisi.

jeho súčasným dianím nie sme spokojní. Chcel sa zamerať na tých, ktorí svetom hýbu sčasti už dnes a celkom formovať ho budú zajtra.

Pápež chce formovať nové základy a pravidlá. Určitým spôsobom nové zákony. Pre pápeža a jeho pontifikát sú dôležití chudobní a mladí. Tieto dve jeho srdcové témy sa stretnú práve v Assisi.

Ako budú vyzerať dni stretnutia?

Budú to tri dni, počas ktorých sa bude pracovať, tvoriť v dialógu. No veľký priestor sa nechá i reflexiipremýšľaniuspolupráci. Tento svet beží rýchlo. Všetko je akési veľmi rýchle a odpovede chceme hneď a teraz za každých okolností, pretože potom na to už „nie je čas“.

Dôležité rozhodnutia v živote sa však majú konať v istom vnútornom pokoji a rovnováhe, nie v chaose dneška. Keď majú prísť určité nové veci, je potrebné sa zastaviť. Akoby zastaviť čas, aspoň na chvíľu. Vnímať aj umenie, kultúru, históriu.

blank

Čo bude výsledkom stretnutia?

Svätý Otec chce mladých počúvať, no zároveň sa chce s nimi zaviazať v pakte. Teda zaviazať sa prácou, aktivitami, štúdiom k tomu, aby ekonomika smerovala k dobru človeka, nie k zneužívaniu. Tá zmluva, tzv. paktvšak nebude zaväzovať iba mladých, ktorí budú na stretnutí.

Má to byť štafeta, ktorá pôjde ďalej. Nejde o historické stretnutie pápeža s mladými, ide o začatie novej spoločnej cesty.

Čo bolo hlavným kritériom pri výbere účastníkov?

Je to stretnutie mladých ekonómov, podnikateľov a tzv. change makerov. Teda tých, ktorí chcú vytvárať pozitívne zmeny vo svete. Tieto tri kategórie boli hlavné.

Vybraní boli aj change makeri z iných oblastí ako ekonómia, napríklad umelci, sociológovia a iné odvetvia. Lebo aj umenie mení svet. Zároveň kritériom výberu bola veková hranica, aby sa ohraničila skupina, ktorá bude prítomná. Mladí do 35 rokov.

František hovorí o inkluzívnej ekonomike. Tej, ktorá zahŕňa, nie vylučuje. Ako to v praxi vyzerá?

Pri inkluzívnej ekonomike by sme nemali deliť svet na bohatých a chudobných. Ak bohatý dáva almužnu, vylúči chudobného zo spoločnosti. Chudobný pýtajúci almužnu stále stojí za dverami bohatého. Je vylúčený.

No práve inkluzívna ekonomika pozýva chudobných do procesu, otvorí dvere a jedia spolu za jedným stolom. Je to spôsob myslenia a proces v nás samých. Ak chcem otvoriť dvere, pozvať a vypočuť si chudobného, som v postoji, ktorý zahŕňa.

Filantropia nestačí?

Filantropia nie je zlá, no nestačí. Filantropia nepozýva chudobných do procesu. Chvíľkovo pomôže, no problém nevyrieši.

Filantropia nie je zlá, no nestačí. Filantropia nepozýva chudobných do procesu

Povedzme, že podnikateľ prijme do práce človeka, ktorý je problematický a v pracovnom procese slabý. Časom zistí, že to nefunguje. Keď ho prepustí, znamená to, že jeho postoj je v rozpore s inkluzívnou ekonomikou?

Ja inkluzivitu vnímam v dlhodobom cieli či vízii. Dôležité sú rozhodnutia. Inkluzivita neznamená nerobiť nepopulárne rozhodnutia. Určité pravidlá v pracovnom procese musia existovať, lebo by vznikol chaos. Dôležitý je však prístup k človeku.

Potrebné je, aby vedel, prečo spolupráca nefunguje a nie je možné pokračovať. No to neznamená, že odsúdim človeka. A ak sa to dá, je dobré sprevádzať ho i po ukončení pracovného pomeru. Byť mu nablízku v jeho novom hľadaní vlastnej cesty. Dôležitý je môj postoj, ktorý nevylučuje, ale týmto všetkých zahŕňa.

Koľko Slovákov sa chystá na stretnutie so SvätýmOtcom?

Mladých, ktorí boli vybraní do Assisi, pretože spĺňali kritériá, je asi 15. Tiež asi 15 ľudí nad 35 rokov pôjde do Perugie, kde sa koná paralelné stretnutie, v úzkom spojení s programom v Assisi. Účastníci stretnutia v Perugii pôjdu 28. marca na stretnutie mladých so Svätým Otcom do Assisi.

Budete vytvárať aktivity v kontexte Františkovej ekonomiky aj na Slovensku?

Veľmi chceme v tejto téme ďalej na Slovensku pokračovať. Stanovili sme dátum 16. máj 2020 ako prvé stretnutie Slovákov po Assisi, čiže isté post Assisi stretnutie.

Chce byť zblížením rôznych spoločenstiev, skupín, hnutí, ktoré pôsobia na Slovensku a sú im blízke témy Františkovej ekonomiky. Týmto rada všetkým dávam do pozornosti dátum, aby si ho rezervovali. Všetky podrobnosti o stretnutí v Bratislave budú neskôr zverejnené aj na portáli nm.sk.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Sociálna podnikateľka Ana: Každá rozmanitosť, každý človek je súčasťou spoločnosti, v ktorej žijeme

Martina Baumann

Tínedžeri, ktorí nemyslia len na seba. Skrášlili prírodu, venovali sa Rómom aj seniorom

Martina Baumann

Kolumbijský ekonóm: Jednou z možností na zníženie vidieckej chudoby je deeskalácia konfliktu

Martina Baumann

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies